No Carbon Village Challenge
"สุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน"
ใบสมัครในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
No Carbon Village Challenge "สุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน"

1. ข้อมูลทั่วไปของธุรกิจ

สถานประกอบการของท่านได้รับรางวัล/มาตรฐานใดบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) * :

2. ข้อมูลของธุรกิจ ด้านสินค้า บริการ และกิจกรรมการท่องเที่ยว

ประเภทของธุรกิจ หรือ สถานประกอบการ (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) * :
ลักษณะการดำเนินการทางธุรกิจ จัดอยู่ในลักษณะใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) * :
การดำเนินกิจกรรมทางการท่องเที่ยวของท่าน มีความสอดคล้องกับการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ หรือไม่ **หากสอดคล้อง โปรดระบุ (เลือกตอบได้เพียง 1 ข้อ) * :
กลุ่มนักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่เป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจ คือกลุ่มใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) * :
เส้นทางท่องเที่ยว/กิจกรรม สำหรับส่งเข้าประกวด *:
(สามารถอัปโหลดไฟล์ JPEG, PNG และ PDF ขนาดไม่เกิน 2 MB. เท่านั้น)
เอกสารที่ต้องการนำเสนอ เช่น รูปกิจกรรม รางวัลที่ได้รับ ผลิตภัณฑ์ เอกสารจัดตั้งกลุ่ม (ถ้ามี) :
(แนบรูปภาพ โดยสามารถอัปโหลดไฟล์ JPEG, PNG and PDF File จำนวน 3 รูป ขนาดไม่เกิน 2 MB. เท่านั้น)
การจัดการผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่ เช่น อะไรบ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) * :

3. ข้อมูลผู้ประสานงานและเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ

ลำดับที่ 1
ลำดับที่ 2
บริษัท ฟายด์โฟล์ค จำกัด ผู้จัดโครงการ No Carbon Village Challenge "สุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน" มุ่งมั่นและให้ความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อดำเนินตามกิจกรรมโครงการ No Carbon Village Challenge "สุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน" โปรดอ่าน นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล