No Carbon Village Challenge
"สุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน"
แนวคิดโครงการ
ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) จึงเป็นทางออกของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย การผสมผสานแนวคิดของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เข้าไว้ด้วยกัน นับเป็นส่วนผสมที่กลมกล่อมสำหรับการท่องเที่ยวยุคใหม่นี้

No Carbon Village Challenge กิจกรรมการค้นหา 10 "สุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน" และ 10 บริษัททัวร์ / DMC / Travel Agent ใส่ใจโลก เพื่อผนึกกำลังร่วมสร้างสินค้าและบริการที่ยั่งยืนเข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
อ่านต่อ
สิทธิประโยชน์สูงสุด
สำหรับ 10 ชุมชนต้นแบบ
ที่ผ่านการคัดเลือก
สมัครร่วมกิจกรรม
1
การพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นต้นแบบแหล่งท่องเที่ยวไร้คาร์บอนแบบ Onsite
2
จับคู่กับพันธมิตรบริษัททัวร์ DMC Travel Agent เพื่อออกแบบโปรแกรมและส่งเสริมการขาย
3
รับเงินสนับสนุนชุมชนสำหรับปรับปรุงกิจกรรม เตรียมความพร้อมสู่ Carbon Neutral Tourism รวม 100,000 บาท
4
สนับสนุนเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน ให้ได้รับการรับรองด้วยแนวคิด Carbon Neutral Tourism จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.
5
สนับสนุนส่วนลด โปรโมชั่น เพื่อส่งเสริมการขายลด 50% รวม 1,000 สิทธิ์
6
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย ผ่านเว็บไซต์ www.gogreenbooking.com ระยะเวลา 1 ปี
สำหรับ 10 ผู้ประกอบการ
บริษัททัวร์ DMC พันธมิตร
1
การพัฒนาทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็น 1 ใน 10 บริษัทต้นแบบส่งเสริมการท่องเที่ยวไร้คาร์บอนแบบ Onsite
2
การประชาสัมพันธ์ผลงานเส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในนามพันธมิตรร่วมพัฒนา และบริหารจัดการในทุกช่องทางของโครงการฯ ในรูปแบบ Co-Branding
3
สนับสนุนการจัด Fam Trip เพื่อการประชาสัมพันธ์เส้นทาง จำนวน 1 ครั้ง
4
ร่วมลุ้นรางวัล The Best DMC Content Creator มูลค่า 30,000 บาท
5
ส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจจากการขายสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้น จากการส่งเสริมการขาย 1,000 สิทธิ์ร่วมกับปันโปรโมชั่น
กำหนดการจัดกิจกรรม
30 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2566
ติดต่อเรา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
ชุมชนไม่เอาถ่าน No Carbon Village Challenge" สุดยอดชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยวไทยไร้คาร์บอน"
Supported by
Supported by